บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (“บริษัทฯ”) หรือ (“SCM”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ หล่อหลอมจิตวิญญาณ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างเต็มความสามารถภายใต้ปรัชญา Inspiration for your Being “แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณ” โดยเสนอโอกาสพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรจากแพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญ และระบบพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง เพราะเราเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการยกระดับฐานะการเงิน ความสุข และบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต เพื่อแบ่งปันชีวิตที่มีคุณค่า สู่สังคมอย่างยั่งยืน